Spain Visit News – Bulgarian Press

English
Program “Lifelong Learning” continues to run successfully

Students of “St. St. Cyril and Methodius” Damyanica visited Spain in the Comenius

From 14 until April 20, six students from the school “St. St. Cyril and Methodius” Damyanica under the guidance of teachers Siyka Bozhinova R. Georgieva, visited Spain in Comenius.

Our representatives filled joint activities with peers from Belgium, Spain, Poland and Turkey. hosted the meeting were their colleagues from the school in La Linea, who welcomed guests with a very beautiful and friendly Spanish city. primary objective the students and teachers of “St. St. Cyril and Methodius” in . Damyanica to showcase the culinary achievements of Bulgaria, as well as to explore the cuisine of partners from Belgium, Spain, Poland and Turkey.

The children were placed in foster families, relationship that began earlier via the Internet. prepared in advance and accepted by all program conducted various activities connected with the main objective of the project – by cooking different recipes, each side presented their culture Bulgarian as a group of students made ​​a presentation on “Christmas in Bulgaria”, which tells of text and pictures about the most famous natural Christmas dishes. Our partners in the project were impressed by the achievements of our students, as well as their good English language during the presentation of the Christmas show. Besides the program were organized many events and visits to various historical sites. Impressed colleagues Spanish educational system, which differs significantly from the Bulgarian. A major focus of the school is on the games and practical activities. The rooms (offices) were decorated with many paintings, posters and banners. Each student has a laptop for work during school hours, in each room has an interactive board. Spanish colleagues organized a trip to Tarifa, where we visited the Roman ruins – the most famous landmark of the city. Exposure to the museum displays the world in an original way. The children were given the opportunity to participate in scientific experiments to test the laws of physics, svarzanis gravity movement of the Earth and others. Children were highly impressed by the palace “Alhambra”, built in the IX century and protected by UNESCO today. Meeting with the Mayor of La Linea will also be remembered for his warmth and immediacy. The Mayor welcomed all the participants and wished them many successful meetings and future. Exchanged plaques and promotional items will remind everyone of the unforgettable days in the city of La Linea. At the end of the visit was organized excursion to Gibraltar, which is British colony. Impression of children made ​​double-decker bus, the airport, changing of the guard in front of the local municipality, the meeting place between the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. pupils really enjoyed the freedom of living monkeys, though timidly tried to make contact with them. Photos of joy and astonishment best illustrate the mood of the children. Upon departure for homeland in the eyes of all the children and their parents had sadness in the hearts and tears in their eyes. Siyka Georgieva R. Bozhinova, heads a group of Bulgarian students B. order. “We want to express our gratitude to all who have contributed to our students stay in Spain to become an unforgettable memory for hosts, host families, teachers at the school and most of all – for the students’ teachers shared Georgieva and Bozhinova to Sandanski1.com.

Bulgarian
От 14 до 20 април шест ученици от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дамяница, под ръководството на преподавателите Сийка Георгиева и Румяна Божинова, посетиха Испания в рамките на програма КОМЕНСКИ.

Нашите представители изпълниха съвместни дейности съвместно с свои връстници от Белгия, Испания, Полша и Турция.

Домакини на срещата бяха техни колегите от училището в Ла Линея, които посрещнаха гостите много с красивия и приветлив испански град.

Основната цел учениците и преподавателите от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дамяница, да покажат кулинарните постижения на България, както и да опознаят националните кухни на партньорите от Белгия, Испания, Полша и Турция.

Децата бяха настанени в приемни семейства, запознанството с които започна по-рано чрез Интернет.

По предварително подготвена и приета от всички участници програма се състояха различни дейности, свързани с основната цел на проекта – чрез готвене по различни рецепти, всяка страна представи своята култура, като българската група ученици представи презентация на тема ”Коледа в България”, в която се разказва с текст и снимки за най-известните родни коледни ястия.

Партньорите ни по проекта бяха впечатлени от постигнатото от нашите ученици, както и от добрия им английски език по време на представянето на коледната изложба.

Извън програмата бяха организирани много мероприятия и посещения на различни исторически обекти.

Впечатление прави на колегите испанската образователна система, която значително се различава от българската.

Основен акцент в работата на училището е поставен върху игрите и практическите занимания. Стаите (кабинетите) са украсени с много рисунки, постери и знамена. Всеки ученик разполага с лаптоп за работа по време на учебните занятия, във всяка стая има интерактивна дъска.

Испанските колеги организираха пътуване до град Тарифа, където посетихме Римските руини – най-известната забележителност на града.

Запознахме се и с научния музей в град Гранада. Ескпозицията на музея показва света по оригинален начин. На децата бе дадена възможност да участват в научни експерименти, да проверят физическите закони, свързанис гравитацията, движението на Земята и др.

Много емоции и възхищения имаше в Градината на пеперудите. Децата бяха впечатлени силно и от двореца “Алхамбра”, построен през IX век и закрилян от ЮНЕСКО в наши дни.

Срещата с кмета на град Ла Линея също ще се запомни със своята топлота и непосредственост. Градоначалникът приветства всички участници и им пожела много и успешни срещи и вбъдеще. Разменените плакети и рекламни материали ще напомнят на всички за незабравимите дни в град Ла Линея.

В края на визитата беше организирана екскурзия до Гибралтар, който е английска колония.

Впечатление на децата направиха автобусите на два етажа, летището, смяната на караула пред местната община, мястото на срещата между Средиземно море и Атлантическия океан.

Учениците истински се забавляваха на свободно живеещите маймуни и, макар и плахо, се опитаха да осъществят контакт с тях. Снимките на радост и учудване най-добре илюстрират настроението на децата.

При заминаването за Родината в очите на всички деца и техните родители имаше тъга в душите и сълзи в очите.

Сийка Георгиева и Румяна Божинова, ръководители на българската група ученици

Б. ред. “Искаме да изкажем огромна благодарност на всички, допринесли престоят на нашите ученици в Испания да се превърне в един незабравим спомен за домакините, приемните семейства, учителите в училището и най-вече – за самите ученици”, споделиха преподавателите Георгиева и Божинова пред Sandanski1.com.

source

Advertisements

Project News on Spanish Press “La Linea Digital” 2

English
The mayor of La Línea de la Concepción, Gemma Araujo, has officially received the long thirty European students who are currently in the line for a week through the “Comenius”. Aged between 10 and 13 years from Belgium, Turkey and Bulgaria. The school that has recepcionado linense, also immersed in this European exchange program is the Immaculate.
In this induction ceremony were present in addition to the mayor, Dominique Dosogne, general coordinator of the program in Europe; Rosana Fernandez, coordinator in Spain, and the director of that school linense, José María Espinosa.

Welcome by the authorities
Although these days is when does this arrival of European students, the program actually runs for two years in which, thanks to technology, students linenses are constantly in touch with fellow Belgian, Turkish and Bulgarian. The experience they are having much basis in gastronomy as well sits this immaculate school program, which share contributing tastes for cooking different recipes originating from their countries. Students of this school linenses May visit Poland, being expected to do by 2014 to Belgium as well.
Dominique Dosogne made it clear that the ultimate aim pursued “Comenius” is to raise awareness of European citizenship to young students. “With different cultures to be training in the near future we are all aware of the common space we have on the continent.” Wanted in his speech to acknowledge the cooperation of the schools involved as well as the families who have taken in these student exchange.
Immaculate School principal made it clear that with the lack of appreciation that today have for some teachers, “we found that even so there are teachers who are committed to this program and get involved for the benefit of the students and everything goes well.”
The mayor, closing speeches, thanked both the organization of “Comenius” and those who work for him because “gives children the opportunity to share linenses very different educational experiences. If this next generation shows the wonderful diversity of peoples and cultures that have this old Europe, get a proper understanding based on respect and sharing a common space. ” Also had words to praise the school Immaculate, one of the oldest in La Linea who lives a busy week with the “Comenius” as the protagonist.
European students were presented with different guides and Line closed this reception with the young music student Carmen Perez Ortiz, who played the piano, while being projected slides of La Linea, the paso doble “Spanish and Cadiz”.
Throughout these days European students as well as those of La Linea, visit the main cultural sites in the region, including a visit to a training Balona, ​​entity that presented with a card in which in different languages ​​will see that it is “his new club.”
Spanish
La alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo, ha recibido oficialmente a la treintena larga de estudiantes europeos que están actualmente en La Línea durante una semana mediante el programa “Comenius”. Con edades comprendidas entre los 10 y 13 años proceden de Bélgica, Turquía y Bulgaria. El colegio linense que los ha recepcionado, inmerso también en este programa de intercambio europeo, es el Inmaculada.
En este acto de recepción han estado presentes, además de la alcaldesa, Dominique Dosogne, coordinador general en Europa de este programa; Rosana Fernández, coordinadora en España, y el director del citado colegio linense, José María Espinosa.

Recibimiento por parte de las autoridades
Aunque en estos días es cuando se lleva a cabo esta llegada de alumnos europeos, realmente el programa tiene una duración de dos años en los que, gracias a la tecnología, los alumnos linenses están permanentemente en contacto con sus compañeros belgas, turcos y búlgaros. La experiencia que están viviendo tiene mucha base en la gastronomía puesto que así se asienta este programa en el colegio Inmaculada, en el que comparten gustos por la cocina aportando distintas recetas originarias de sus países. Alumnos linenses de este colegio visitarán en mayo Polonia, estando previsto que para 2014 lo hagan a Bélgica también.
Dominique Dosogne dejó patente que el fin último que persigue “Comenius” es concienciar de la ciudadanía europea a los jóvenes estudiantes. “Con culturas distintas cabe la formación para que en el futuro próximo todos seamos conscientes del espacio común que tenemos en el continente”. Quiso en su intervención agradecer la colaboración de los centros educativos implicados así como de las familias que han acogido en intercambio a estos estudiante.
El director del colegio Inmaculada dejó patente que con la escasa valoración que hoy día tienen para algunos los docentes, “comprobamos que así y todo hay profesores que apuestan por este programa y se implican para beneficio de los escolares y que salga todo bien”.
La alcaldesa, cerrando las intervenciones, agradeció tanto a la organización de “Comenius” como a los que trabajan por él porque “da la oportunidad a niños linenses a que compartan experiencias educativas muy distintas. Si a esta próxima generación se le muestra la maravillosa diversidad de pueblos y culturas que tiene este viejo continente europeo, conseguiremos un entendimiento adecuado basado en el respeto y en compartir un espacio común”. Tuvo palabras también para ensalzar al colegio Inmaculada, uno de los más antiguos de La Línea que vive una intensa semana con el “Comenius” como protagonista.
Los estudiantes europeos fueron obsequiados con distintas guías de La Línea y se cerró esta recepción con la joven estudiante de música Carmen Pérez Ortiz, quien interpretó al piano, mientras eran proyectadas diapositivas de La Línea, el pasodoble “Española y Gaditana”.
A lo largo de estos días los alumnos europeos, así como los de La Línea, visitarán los principales enclaves culturales de la comarca, incluso una visita a un entrenamiento de la Balona, entidad que los obsequiará con unas tarjetas en las que en distintos idiomas hará ver que es “su nuevo club”.
Source

Project News on Spanish Press “La Linea Digital”

English
Within a week, as important as that is the Balona, ​​the Royal Family Balompédica Linense has received today a very special visit by the students participating in the Comenius Plan exchange. This is a group of students from Immaculate CEIP, students accompanied by Poles, Belgians and Bulgarians, have visited the Municipal Stadium and have shared a life with the first team players.
Scholars have come about 18.30 and after visiting the trophy room and club facilities, have been invited to lunch by the Balona.
Then part of the training have to jump onto the pitch after the end where you have photographed with players from the first team and received autographs on cards in addition to read the letter of the paso doble ‘For I know the strong’ with images of the fans, you could read in the four languages ​​of the visitors ‘Your new team’.

Spanish
En una semana tan importante como en la que está la Balona, la familia de la Real Balompédica Linense ha recibido en el día de hoy una visita muy especial por parte de los estudiantes participantes en el Plan Comenius de intercambio. Se trata de un grupo de alumnos del CEIP Inmaculada que, acompañados de estudiantes turcos, polacos, belgas y búlgaros, han visitado las instalaciones del estadio Municipal y han compartido una convivencia con los jugadores de la primera plantilla.
Los escolares han llegado sobre las 18.30 horas y tras visitar la sala de trofeos y las instalaciones del club, han sido invitados a merendar por parte de la Balona.
Luego han visto parte del entrenamiento para saltar al terreno de juego una vez finalizado donde se han fotografiado con los jugadores de la primera plantilla y han recibido autógrafos en unas tarjetas en la que además de leerse la letra del pasodoble ‘Por la recia te conocen’ con imágenes de la afición, se podía leer en los cuatro idiomas de los visitantes ‘Tu nuevo equipo’.

15-20 April Spain Meeting

Teachers and students from five European schools including Spain, Turkey, Belgium, Bulgaria and Poland recently met up in La Linea, Spain, to hold the second meeting of the Comenius project “Communicating Through Cooking”. The main aim of this project meeting was to evaluate the existing work and to prepare all the activities for the first year of the project. During the visit, 11-12 year-old students were hosted by Spanish families. In Spain, we had the opportunity to visit Al Hambra Palace, Tarifa Beach and other historical places. It was important and interesting to discover new places and sights.